1. Przedsiębiorstwo odpowiedzialne

Firma odpowiedzialna za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH, Am Schlachthof 6, 17309 Pasewalk, Niemcy

Telefon: +49 3973 22 88 0
E-Mail: info@feg-vorpommern.de

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych dla naszej firmy.

Dr. Ulrich Vetter
Am Schlachthof 6
17309 Pasewalk

Telefon: +49 3973 22 88 0
E-Mail: info@feg-vorpommern.de

3. Definicje

W rozumieniu prawnym  używane terminy:

3.1 "administrator danych" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

3.2 "Przetwarzający" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

3.3 "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"); za możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę fizyczną, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator on-line lub do jednej lub więcej szczególnych cech wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

3.4 "Przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji przeprowadzanych przy pomocy lub bez pomocy zautomatyzowanych środków odnoszących się do danych osobowych, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, sortowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestrojenie lub integracja, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.

3.5 "Ograniczenie przetwarzania" oznacza oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia (zablokowania normalnego przetwarzania) ich przyszłego przetwarzania.

3.6 "Zgoda osoby, której dane dotyczą" oznacza dobrowolne wyrażenie swojej woli w konkretnym przypadku, w sposób świadomy i jednoznaczny, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych.

3.7 "Gromadzenie" oznacza gromadzenie danych osobowych, albo przy współpracy z osobą, której dane dotyczą, albo przy współpracy z osobą trzecią.

3.8 "Profilowanie" oznacza wszelkie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu takich danych osobowych w celu oceny pewnych aspektów osobowych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności w celu przeanalizowania lub przewidzenia aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, interesami, rzetelnością, zachowaniem, miejscem pobytu lub przemieszczaniem się tej osoby fizycznej.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

4.1 Ciasteczka/Cookies

4.2 Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

 • Adres IP żądanego terminala,
 • datę i czas dostępu do naszych stron internetowych,
 • Określenie różnicy czasu pomiędzy żądanym hostem a serwerem internetowym,
 • Treść żądania lub specyfikacji pobranego pliku, który został przesłany do użytkownika.
 • status dostępu (pomyślna transmisja, błąd itp.),
 • ilość danych przesyłanych w bajtach,
 • strona internetowa, z której użytkownik uzyskał dostęp do strony,
 • przeglądarka używana przez użytkownika, system operacyjny, interfejs, język przeglądarki oraz wersja oprogramowania przeglądarki.

Te pliki dziennika są przechowywane przez maksymalnie 6 miesięcy, a następnie automatycznie usuwane. Adresy IP są przechowywane anonimowo.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 zdanie 1 lit. f ustawy RODO (uzasadniony interes osoby odpowiedzialnej). Nasz uzasadniony interes wynika z celów wymienionych powyżej w odniesieniu do gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych w celu wyciągnięcia wniosków na temat osoby użytkownika, z wyjątkiem przypadków celowego nieprawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej lub przypadków niewłaściwego korzystania z naszych usług. Poza tymi wyjątkami, nie są tworzone żadne profile użytkowników i dane nie są przekazywane osobom trzecim.

4.3 Przetwarzanie danych na podstawie zgody

4.3.1 Wykorzystanie naszego formularza kontaktowego

W przypadku przesłania nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania wraz z podanymi przez Państwa danymi kontaktowymi będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Dane te nie będą przekazywane bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych RODO). Zgodę tę można odwołać w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do czasu odwołania pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas aż do momentu, gdy zażądają Państwo usunięcia, cofną Państwo zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności dotyczące okresów zatrzymywania - pozostają nienaruszone.

Dane osobowe zgromadzone przez nas w celu wykorzystania formularza kontaktowego zostaną usunięte po ustaleniu przyczyny nawiązania kontaktu, chyba że mogą być nadal wykorzystywane przez nas do celów umowy lub do celów działań przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 b  ustawy RODO lub na innej podstawie prawnej.

4.3.2 Kontakt telefoniczny, kontakt mailowy.

Istnieje możliwość skontaktowania się z nami telefonicznie za pośrednictwem numeru telefonu i adresów e-mail podanych na naszej stronie internetowej.

Gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 a ustawy RODO na podstawie dobrowolnej zgody lub, jeśli istnieje stosunek przedumowny lub umowny, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 b ustawy RODO.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami telefonicznie, możemy również gromadzić dane osobowe do innych celów, które są nam przekazywane wyłącznie w trakcie rozmowy telefonicznej. Jeżeli w wyniku rozmowy telefonicznej pobierzemy dane osobowe od osoby dzwoniącej, o których przetwarzaniu osoba dzwoniąca nie została jeszcze poinformowana, możemy poinformować Cię o tym oddzielnie.

Okres przechowywania danych osobowych gromadzonych na podstawie rozmów telefonicznych zależy od celu rozmowy.

5. SOCIAL MEDIA

nie są dostępne

6. NARZĘDZIA ANALIZY I REKLAMA

nie są dostępne

7. WTYCZKI I NARZĘDZIA

7.1 OpenStreetMap

Korzystamy z usługi mapowej OpenStreetMap (OSM). Dostawcą jest Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Wielka Brytania.
Kiedy odwiedzasz stronę internetową, która zawiera OpenStreetMap, Twój adres IP i inne informacje o Twoim zachowaniu na tej stronie internetowej będą udostępniane między innymi OSMF. OpenStreetMap może przechowywać pliki cookie w przeglądarce w tym celu. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może okazać się niemożliwe.
Twoja lokalizacja może być również zapisana, jeśli zezwoliłeś na to w ustawieniach urządzenia, np. w telefonie komórkowym. Dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności OpenStreetMap pod następującym linkiem: wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.
Korzystanie z OpenStreetMap leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych usług online i łatwego wyszukiwania lokalizacji wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) ustawy o danych osobowych (DSGVO).
Źródło: www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html

8. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

To, które dane osobowe są szczegółowo przetwarzane i w jaki sposób są wykorzystywane, zależy w dużej mierze od wykorzystanych lub uzgodnionych usług. Dlatego też nie wszystkie części poniższych informacji będą miały zastosowanie do osoby zainteresowanej. Kategorie danych, które mają być przetwarzane są lub mogą być przetwarzane:
Dane identyfikacyjne, np: Nazwisko, imię, numer telefonu, adres e-mail.
Dane identyfikacji elektronicznej, np: Adresy IP, pliki cookie, czasy połączeń, podpis elektroniczny, nagłówki poczty, pliki dziennika.
Dane bezpieczeństwa, np. identyfikatory użytkowników, hasła, kody odblokowujące.
Dane dotyczące wykorzystania: Pliki dziennika o działaniach eksploatacyjnych klientów na udostępnionych elektronicznych interfejsach administracyjnych ich klientów i dostępu do systemu.

9. źródła danych

9.1 Z zasady zbieramy dane osobowe bezpośrednio od osób zainteresowanych, które przekazują je nam do naszych celów, tzn. udostępniają je nam we współpracy z nimi.

9.2 Wyjątkowo może się zdarzyć, że otrzymamy dane osobowe od osoby trzeciej bez udziału osoby, której dane dotyczą (tzw. "gromadzenie danych przez osobę trzecią"). Następnie, w przypadku obowiązku prawnego wynikającego z art. 14 ustawy o danych osobowych (DSGVO), w wymaganym przez prawo terminie prześlemy osobie, której dane dotyczą, osobne powiadomienie. Dotyczy to kategorii danych osobowych, które zebraliśmy od osób trzecich na temat osoby, której dane dotyczą, jak również wskazania źródła, z którego pochodzą te dane oraz, w stosownych przypadkach, czy pochodzą one z publicznie dostępnych źródeł.

10. Przewidywany transfer z państwa trzeciego

10.1 Przetwarzanie danych odbywa się na serwerach znajdujących się w Niemczech.

10.2 Nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do kraju trzeciego (kraju spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

10.3 Przekazanie danych do kraju trzeciego będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy Komisja Europejska wyda decyzję o odpowiednim stopniu ochrony lub gdy otrzymamy odpowiednie gwarancje, w tym wiążące wewnętrzne przepisy dotyczące ochrony danych. Następnie określimy odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia i wskażemy, jak uzyskać ich kopię lub gdzie są one dostępne.

10.4 Możemy przekazać dane do kraju trzeciego, jeśli spełnione są ustawowe warunki zwolnienia, w szczególności jeśli osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to wyraźną zgodę lub jeśli przekazanie danych jest konieczne do wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a nami lub do wykonania środków przedumownych na wniosek osoby, której dane dotyczą, lub jeśli przekazanie danych jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej przez nas z inną osobą fizyczną lub prawną w interesie osoby, której dane dotyczą.

11. okres przechowywania

11.1 Zgromadzone przez nas dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji naszych celów lub osoba zainteresowana wyraziła zgodę na przechowywanie wykraczające poza ten zakres zgodnie z przepisami rozporządzenia o RODO.

11.2 W postanowieniach tych informacji o RODO, w różnych momentach dostarczaliśmy już informacje na temat okresu przechowywania lub kryteriów określania tego okresu w zależności od obszaru.

11.3 Ponadto dane osobowe zgromadzone dla celów umowy będą przechowywane do momentu wygaśnięcia ustawowych obowiązków przechowywania danych, które wynikają z naszej działalności. Następnie zostaną one usunięte, chyba że przetwarzanie danych jest nadal konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy.

11.4 Obowiązek usunięcia nie powstaje automatycznie wraz z upływem okresu przechowywania, ponieważ nadal może istnieć uzasadniony interes w archiwizowaniu, np. w celu dostarczenia informacji w sporach prawnych. Dotyczy to również przypadków, w których dowody są przechowywane w ramach przedawnienia. Zgodnie z §§ 195 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) okresy przedawnienia mogą wynosić do 30 lat, przy czym regularny okres przedawnienia wynosi trzy lata.

11.5 W zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych możemy podlegać obowiązkowi przechowywania zgodnie z § 113b ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

(opt)11.6 Podatkowe i handlowe obowiązki w zakresie przechowywania i dokumentacji przewidują obowiązek przechowywania dokumentów handlowych, o których mowa w §§ 238 i 257 kodeksu handlowego, przez okres sześciu lub dziesięciu lat. Odpowiednie przepisy zawierają § 147 kodeksu podatkowego dla przechowywania wymienionych tu dokumentów.

12. Dotyczące praw

Osoby, których dotyczy przetwarzanie danych, mają prawo do:

 • zwrócenia  się o informacje na mocy art. 15 ustawy o danych osobowych w sprawie przetwarzania danych osobowych wraz z informacjami z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o danych osobowych,
 • żądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych ich dotyczących zgodnie z art. 16 ustawy o danych osobowych.
 • Jesteśmy zobowiązani do zażądania natychmiastowego usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ustawy o danych osobowych i jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego usunięcia danych osobowych, jeżeli ma zastosowanie jeden z powodów wymienionych w tym przepisie,
 • do wprowadzenia wymogu ograniczonego przetwarzania danych zgodnie z art. 18 ustawy o danych osobowych, jeżeli ma zastosowanie jedna z przyczyn określonych w tym przepisie,
 • do sprzeciwienia się w każdej chwili przetwarzaniu dotyczących ich danych osobowych, zgodnie z art. 21 ustawy o danych osobowych, z przyczyn wynikających z ich szczególnej sytuacji, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że udowodnimy, że istnieją istotne podstawy do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub też przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych,
 • otrzymywania, zgodnie z art. 20 ustawy o danych osobowych, dotyczących ich danych osobowych, które osoby, których dane dotyczą, przekazały nam w ustrukturyzowanym, wspólnym i czytelnym maszynowo formacie oraz przekazywania tych danych bez przeszkód innej osobie odpowiedzialnej, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się za zgodą lub na podstawie umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

13. prawo do sprzeciwu w indywidualnych przypadkach przy wyważeniu interesu

13.1 Osoby, których dane dotyczą, mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. Warunkiem wstępnym jest, aby przetwarzanie danych odbywało się na podstawie wyważenia naszych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

13.2 Przypadki te zostały opisane w niniejszej informacji o ochronie danych.
W przypadku sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych. O ile nie udowodnimy, że istnieją przekonujące powody, które warto chronić przy przetwarzaniu tych danych i które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą. Dzieje się tak również w przypadku, gdy dane osobowe są wykorzystywane do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

13.3 Sprzeciw może być zgłoszony w dowolnej formie z tematem "Sprzeciw", z podaniem nazwiska, adresu i daty urodzenia danej osoby i powinien być skierowany do niej:
Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Właściciel: Dr. Ulrich Vetter.
Am Schlachthof  6, 17309 Pasewalk, 17309.

14. Możliwość cofnięcia zgody

14.1 Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych do określonych celów, przetwarzanie takich danych jest zgodne z prawem. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. Dotyczy to również cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody udzielonej nam przez osobę, której dane dotyczą, przed wejściem w życie ustawy o danych osobowych, tj. przed 25 maja 2018 roku. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzanych danych do czasu cofnięcia zgody.

14.2 Cofnięcie zgody może być dokonane w dowolnej formie z tematem "Cofnięcie", z podaniem nazwiska, adresu i daty urodzenia, i powinno być adresowane:

 • Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
 • Właściciel: Dr. Ulrich Vetter
 • W rzeźni 6, 17309 Pasewalk, 17309 Pasewalk.

14.3 W miarę możliwości technicznych umożliwiamy stronie poszkodowanej złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w takim zakresie, w jakim zgoda została przez nią wyrażona.

15. Prawo do odwołania się

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych RODO podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem odpowiedzialnym za nadzór nad kwestiami ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe znajdują się w poniższym linku:

Strona internetowa Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji - Adresy i łącza

16. Dzieci i młodzież

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Nie żądamy danych osobowych od dzieci i młodzieży, nie gromadzimy ich i nie przekazujemy osobom trzecim.

17. bezpieczeństwo danych

17.1 Używamy technologii SSL (Secure Socket Layer), która jest szeroko stosowana w celu ochrony komunikacji z nami podczas odwiedzania strony internetowej, w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę użytkownika. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego używamy technologii 128-bit v3. Użytkownik może stwierdzić, czy pojedyncza strona naszej obecności w Internecie jest przesyłana w formie zaszyfrowanej przez zamkniętą reprezentację klucza, czy też symbol kłódki w pasku stanu jego przeglądarki.

17.2 Ponadto stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych osób, które zgromadziliśmy, przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z rozwojem technologicznym.